dziś jest:


przeglądaj

sieć zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji

 

 

SIEĆ ZBIERANIA POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI

– obowiązki wprowadzających na rynek polski po 1 styczna 2016r.

Od 1 stycznia 2016 obowiązują znowelizowane przepisy w zakresie zapewnienia sieci przez wprowadzających. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 933), zmianie ulegają obowiązki wprowadzających pojazdy związane z zapewnieniem sieci zbierania pojazdów oraz przesyłaniem zawiadomień do GIOŚ.

 

Według oficjalnych informacji zawartych na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, nastąpiła także zmiana definicji wprowadzającego pojazd. Zgodnie ze zmienionym art. 3 pkt 14 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji od dnia 1 stycznia 2016 r. przez wprowadzającego pojazd rozumie się przedsiębiorcę będącego producentem pojazdu lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu. Przedsiębiorcy, którzy złożyli do GIOŚ zawiadomienie o podjęciu działalności w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdów (byli wprowadzającymi pojazdy w rozumieniu przepisów obowiązujących do końca 2015 r.), a w myśl nowych przepisów nie są wprowadzającymi pojazdy, gdyż nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdów, powinni złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska informację, iż od dnia 01.01.2016 r. nie są wprowadzającymi pojazdy w rozumieniu znowelizowanych przepisów ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, gdyż brak takiego zawiadomienia zostanie potraktowany jako spełnianie nadal przez dany podmiot znowelizowanej definicji wprowadzającego pojazd obowiązanego do tworzenia sieci zbierania pojazdów.

Do opłat za brak sieci zbierania pojazdów za 2015 r. i lata poprzednie stosuje się przepisy dotychczasowe (w brzmieniu obowiązującym do końca 2015 r.). Obowiązkiem zapewnienia sieci objęci są wprowadzający pojazdy wydający kartę pojazdu, o której mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty za brak sieci za 2015 r. należy złożyć do GIOŚ do dnia 15 marca 2016 r. na dotychczasowych zasadach. Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązek zapewnienia sieci dotyczy wszystkich wprowadzających pojazdy w rozumieniu definicji zawartej w art. 3 pkt 14 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Wprowadzający pojazd, który wprowadza na terytorium kraju nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku kalendarzowego, jest obowiązany zapewnić sieć obejmującą co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedną stację demontażu, położone w różnych miejscowościach na terytorium kraju.

Wprowadzający pojazd zapewnia sieć wyłącznie przez własne stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów lub na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.

 

Należy wyjaśnić, że wprowadzający pojazd, który wprowadza na terytorium kraju nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku kalendarzowego, może zapewnić sieć zbierania pojazdów na terytorium kraju poprzez umowy z :

- przedsiębiorcami prowadzącymi trzy stacje demontażu na podstawie posiadanych przez nich decyzji na prowadzenie tych stacji demontażu;

- przedsiębiorcami prowadzącymi dwie stacje demontażu na podstawie posiadanych przez nich decyzji na prowadzenie tych stacji demontażu, w tym jednak przypadku co najmniej jeden z tych przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu musi mieć umowę z prowadzącym punkt zbierania pojazdów zawartą na podstawie art. 34 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji i prowadzić punkt zbierania pojazdów, tak aby sieć taka obejmowała dwie stacje demontażu i jeden punkt zbierania;

-  jednym przedsiębiorcą prowadzącym jedną stację demontażu na podstawie posiadanej przez niego decyzji na prowadzenie tej stacji demontażu, który to przedsiębiorca w takim przypadku musi mieć umowę z przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami prowadzącymi co najmniej dwa punkty zbierania pojazdów zawartą na podstawie art. 34 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, tak aby sieć taka obejmowała jedną stację demontażu i dwa punkty zbierania.

Sieć zbierania pojazdów tworzona na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu może być uzupełniona przez wprowadzającego pojazd o stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów, które przedsiębiorca ten prowadzi na podstawie posiadanych przez siebie decyzji administracyjnych.


W przypadku wprowadzających powyżej 1000 pojazdów, wprowadzający pojazd jest obowiązany zapewnić sieć zbierania pojazdów, obejmującą terytorium kraju w taki sposób, aby w każdym województwie były prowadzone co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedna stacja demontażu, położone w różnych miejscowościach, zapewniające właścicielowi pojazdu możliwość oddania pojazdu wycofanego z eksploatacji.

Wprowadzający pojazd zapewnia sieć wyłącznie przez własne stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów lub na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.

Należy wyjaśnić, że wprowadzający pojazd, może zapewnić sieć zbierania pojazdów w każdym województwie poprzez umowy z :

- przedsiębiorcami prowadzącymi trzy stacje demontażu na podstawie posiadanych przez nich decyzji na prowadzenie tych stacji demontażu;

- przedsiębiorcami prowadzącymi dwie stacje demontażu na podstawie posiadanych przez nich decyzji na prowadzenie tych stacji demontażu, w tym jednak przypadku co najmniej jeden z tych przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu musi mieć umowę z prowadzącym punkt zbierania pojazdów zawartą na podstawie art. 34 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji i prowadzić punkt zbierania pojazdów, tak aby sieć taka obejmowała dwie stacje demontażu i jeden punkt zbierania

- jednym przedsiębiorcą prowadzącym jedną stację demontażu na podstawie posiadanej przez niego decyzji na prowadzenie tej stacji demontażu, który to przedsiębiorca w takim przypadku musi mieć umowę z przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami prowadzącymi co najmniej dwa punkty zbierania pojazdów zawartą na podstawie art. 34 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, tak aby sieć taka obejmowała jedną stację demontażu i dwa punkty zbierania.

Sieć zbierania pojazdów tworzona na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu może być uzupełniona przez wprowadzającego pojazd o stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów, które przedsiębiorca ten prowadzi na podstawie posiadanych przez siebie decyzji administracyjnych.

 

Wprowadzający pojazd zapewniający sieć na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu jest obowiązany do ich zawarcia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowy określają w szczególności warunki:

1.   przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji przez stację demontażu

2. finansowania przez wprowadzającego pojazd kosztów gospodarowania odpadami pochodzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w szczególności z pojazdów wycofanych z eksploatacji

nieposiadających wartości rynkowej lub o wartości rynkowej ujemnej, w sposób zapewniający osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu, uwzględniając liczbę pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przez danego wprowadzającego pojazd.

Umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu, zawarte przed dniem 01.01.2016 r., na tworzenie sieci zbierania pojazdów przez wprowadzających pojazdy wydających kartę pojazdu, o której mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, które nie spełniają ww. wymagań, zachowują ważność na czas, na jaki zostały zawarte, nie dłużej jednak niż do 31.12.2016 r.

Obowiązek dołączenia kopii umów

Na podstawie art. 18 ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji do zawiadomień składanych na podstawie art. 13 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, tj. zawiadomień o podjęciu działalności oraz zawiadomień o zmianie danych zawartych w ww. zawiadomieniu, a także do zawiadomienia o zakończeniu działalności, wprowadzający pojazd dołącza kopie umów zawartych z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.

 

Należy zwrócić uwagę na to, aby dołączone kopie umów:

- były czytelne,

- zawierały wskazaną datę zawarcia umowy oraz okres obowiązywania umowy,

- były podpisane przez osoby do tego upoważnione.
 

Rozliczenie obowiązku zapewnienia sieci

 

Wprowadzający pojazd, który nie zapewnił sieci w roku kalendarzowym, jest obowiązany bez wezwania do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci.

 

Wprowadzający pojazd jest zwolniony z opłaty za brak sieci, jeżeli nie zapewnił sieci przez okres nie dłuższy niż 21 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Wysokość opłaty za brak sieci oblicza się według wzorów określonych w załączniku do ustawy:


 

 

Wysokość opłaty za brak sieci zbierania pojazdów dla wprowadzającego pojazdy, który wprowadza na terytorium kraju więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku kalendarzowego , należy obliczać w następujący sposób:

 

wzór wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów dla wprowadzającego pojazdy, który wprowadza na terytorium kraju więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku kalendarzowego

 

 

Wysokość opłaty za brak sieci zbierania pojazdów dla wprowadzającego pojazdy, który wprowadza naterytorium kraju nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku kalendarzowego, należy obliczać w następujący sposób:wzór wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów dla wprowadzającego pojazdy, który wprowadza na terytorium kraju nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku kalendarzowego

 

 

Objaśnienia:

A - wysokość opłaty za brak sieci liczona w zł,

B - opłata stała za brak sieci w zł,

C - liczba pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w ciągu roku kalendarzowego przez danego wprowadzającego w szt.,

D - stawka opłaty za brak sieci w zł,

E - z indeksem liczbowym - liczba dni, w których do zapewnienia sieci brakowało kolejnych stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów.

 

 

Minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi:wysokość opłaty stałej za brak sieci oraz stawkę opłaty za brak sieci, (na dzień 01.01.2016 wysokość opłaty nie została określona).

wzór sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci.

Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty za brak sieci dotyczące rozliczenia sieci tworzonej na nowych zasadach będzie składane po raz pierwszy w 2017 r.

 

Zbigniew Wilk

(materiał powstał na podstawie informacji znajdujących się na oficjalnej stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska)

 

Jeżeli jesteś wprowadzającym do 1000 pojazdów rocznie i chcesz mieć zapewnioną sieć zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz spełnić wszystkie pozostałe obowiązki za tym idące, informacje na temat tej możliwości znajdują się tutaj:

 

http://oferta.demot.pl/

 

 

Szanowni Państwo!

Jeżeli jesteście wprowadzającymi na rynek do 1000 pojazdów rocznie, od dnia 1 stycznia 2016 r. nałożony na was został obowiązek zapewnienia sieci dotyczący wszystkich wprowadzających pojazdy w rozumieniu definicji zawartej w art. 3 pkt 14 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebie, w porozumieniu z innymi stacjami demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz agentem działającym w naszym imieniu stworzyliśmy sieć zbierania pojazdów zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy.

 

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że do naszej sieci należą firmy:

EURO-GROUP s.c. Zbigniew Wilk, Bożena Hebda, Robert Wilk z siedzibą 32-444 Głogoczów 819

P.H.U. Auto-Importer. 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Pszczyńska 412

Auto Części – handel i usługi Piotr Górski, 33-300 Nowy Sącz, Kunów 37

Firma Handlowo-Usługowa "SUR-AL-JA" U. i R. Kusior Spółka Jawna, 32-800 Brzesko, Poręba Spytkowska, Św. Bartłomieja 12A.,

prowadzące stacje demontażu w różnych miejscowości na terenie kraju. Ze względu chęć rozwoju sieci, zapraszamy do kontaktu i współpracy także innych właścicieli stacji demontażu pojazdów.

 

KONTAKT TELEFONICZNY W SPRAWIE ZAPEWNIENIE SIECI BEZPOŚREDNIO Z NASZĄ FIRMĄ POD NUMEREM TEL: 515-10-10-13

 

 

Polub demot.pl na Facebooku