dziś jest:


przeglądaj

krajowe inteligentne specjalizacje

KIS - Krajowe Inteligentne Specjalizacje

 

 

Nasza firma kolejny raz będzie bliżej najnowszych trendów w gospodarce odpadami i rozwiązań innowacyjnych w recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Działając w ramach Związku Pracodawców – Recyklerzy Polacy oraz Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej, przedstawiciel naszej firmy został włączony w skład Grupy Roboczej do spraw minimalizacji wytwarzania odpadów w tym  niezdatnych do przetwarzania oraz wykorzystania materiałowego i energetycznego powołanej przez Ministerstwo Rozwoju. Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym stanowi filar programu efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, ustanowionego w ramach strategii „Europa 2020”. Priorytetowym celem tych działań jest przekształcenie gospodarki UE w zasobooszczędną i nisko-emisyjną, a zarazem konkurencyjną. Rolą każdego z członków Grup Roboczych (GR), jest wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia na rzecz tych działań.

Grupy Robocze ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji są gremiami utworzonymi w obszarach zidentyfikowanych krajowych inteligentnych specjalizacji, powoływanymi w celu:
1. przygotowania szczegółowego opisu określającego zakres danej inteligentnej specjalizacji stanowiącego podstawę oceny czy wniosek o dofinansowanie przedsiębiorstwa w zakresie B+R+I mieści się w krajowych inteligentnych specjalizacjach,
2. określenia wizji rozwojowej i mierzalnych oczekiwanych efektów działań w ramach danej inteligentnej specjalizacji,
3. przygotowania propozycji zmian i uzupełnień danej inteligentnej specjalizacji, a także formułowanie potrzeby wprowadzenia nowych specjalizacji,
4. identyfikowania barier, zagrożeń dla rozwoju danej specjalizacji (w kontekście społeczno-gospodarczym, a także proceduralnym – niedostosowanie polityki państwa do potrzeb rozwojowych gospodarki),
5. analiza postępu w realizacji działań i osiągania celów KIS, w szczególności w zakresie wyzwań i zagrożeń dla realizacji KIS
Członkami GR są przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu i jednostek naukowych. W pracach każdej grupy bierze udział do 30 osób, przy zachowaniu zasady zbilansowanego składu przedstawicieli biznesu, nauki przy uczestnictwie IOB. W pracach poszczególnej GR może brać udział tylko jeden przedstawiciel danej instytucji.
W pracach GR, będą uczestniczyć także Pan Andrzej Wojciechowski z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, Pani Jolanta Okońska-Kubica z CKR – not for profit system sp. z o.o., występująca w imieniu  Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu z siedzibą w Lublinie, a także m.in. przedstawiciele takich firm jak: Grupa Azoty S.A., ArcelorMital Poland S.A., Cemex Polska sp. z o.o., Boryszew Automotive Plastics oraz przedstawiciele Politechniki Lubelskiej, Politechniki Białostockiej, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Głównego Instytutu Górnictwa oraz wielu innych. Grupa Robocza została powołana do 2023 roku.

Zbigniew Wilk

Polub demot.pl na Facebooku