dziś jest:


Newsletter
Zapisz się na darmowy newsletter:

Dział informacyjny

przeglądaj
Formularze do pobrania
Formularze do Pobrania

W dziale tym znajdzuje się wiele przydatnych dokumentów, których często szukasz. Tutaj znajdziesz spis najczęściej poszukiwanych formularzy, oświadczeń oraz innych dokumentów związanych z motoryzacją. Dokumenty te możesz pobrać na swój komputer za darmo!

Jeśli jest dokument, który według Ciebie powinien znaleźć się w tym dziale - napisz do nas.
Tutaj także znajduje się formularz zwrotu towaru, oraz zgłoszenia reklamacji. Jeśli otrzymałeś niesprawny element prosimy o przesłanie wypełnionego formularza co pozwoli  w jak najkrótszym czasie rozwiązac problem.

 

druk KP
Druk KP jest niezbędny do udokumentowania rozliczenia gotówkowego oraz ewentualnego potwierdzenia  dla Urzędu Skarbowego dokonania transakcji.  Jest niebędny przy prowadzeniu pełnej księgowości takich podmiotów jak Spółka z o.o.  czy Spółka Jawna. Warto jednak skorzystać z tego formularza  prowadząc działalność rownież w innej formie.
druk KW
Dokument KW jest kolejnym niezbędnym w przypadku rozliczenia gotówkowego oraz ewentualnego potwierdzenia przed Urzędem Skarbowym dokonania transakcji.  Jest niebędny przy prowadzeniu pełnej księgowości takich podmiotów jak Spółka z o.o, Spółka Jawna lub Spółka Komandytowa.
deklaracja PCC-1A
Dokument służy do prawidłowego wypełnienia niezbędnych danych, które należy przedłożyć do Urzędu Skarbowego. Deklaracja PCC-1A jest załącznikiem do formularza PCC-1, zdarza się że sprzedawcą lub nabywcą są dwie osoby (lub więcej). W takim wypadku do urzędu skarbowego należy dostarczyć oprócz formularza PCC-1 formularz PCC-1A. Formularz ten zawiera informację o pozostałych uczestnikach transakcji, którzy zostali wymienieni na umowie kupna-sprzedaży.
deklaracja wewnątrzwspólnotowa AKC-U
Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego. Według informacji zawartych na oficjalnej stronie Krakowskiej Izby Celnej: Podatnicy, którzy dokonali nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu winni dopełnić poniżej wymienione czynności: Złożyć deklarację AKC-U w terminie 14 dni od dnia nabycia wewnątrzwspólnotowego - art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. z 2009 r. Nr 3 poz. 11 z póżn. zm. ) ● Deklaracja może być złożona osobiście przez podatnika w urzędzie celnym i od razu zweryfikowana pod względem rachunkowym i formalnym oraz pod kątem prawidłowego zadeklarowania przez podatnika podstawy opodatkowania - zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, tzn. czy podstawa opodatkowania bez uzasadnionej przyczyny nie odbiega znacznie od średniej wartości rynkowej tego samochodu osobowego. ● Deklaracja może być złożona na Dziennik Podawczy lub wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej ( uwaga! Termin do złożenia deklaracji uważa się za dochowany jeżeli przed jego upływem deklaracja zostanie nadana w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego) jednakże w tym przypadku podatnik powinien wziąć pod uwagę, iż w sytuacji gdy deklaracja będzie zawierać błędy rachunkowe lub formalne bądź zadeklarowana podstawa opodatkowania będzie znacznie odbiegać od wartości rynkowej tego samochodu to Organ wezwie podatnika do usunięcia uchybień, co z kolei spowoduje wydłużenie czasu do wydania potwierdzenia zapłaty akcyzy. Podatnicy, którzy złożą deklarację na dzienniku podawczym lub prześlą ją pocztą do organu podatkowego otrzymają potwierdzenie zapłaty podatku akcyzowego drogą pocztową na wskazany w deklaracji AKC-U adres. W przypadku prowadzonego postępowania w sprawie usunięcia uchybień podatnik zostanie również powiadomiony za pośrednictwem poczty. Do deklaracji należy dołączyć: 1. Oświadczenie dot. nabycia wewnątrzwspólnotowego 2. Dokument przeniesienia własności samochodu ( umowę kupna, fakturę, umowę darowizny itp.) – kopię ( przy składaniu osobistym oryginał do wglądu); 3. Dokumenty samochodu – karta pojazdu, dowód rejestracyjny; 4. W przypadku braku w dokumentach samochodu numeru VIN ( nr nadwozia) lub pojemności lub roku produkcji – zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów zawierające dane pojazdu; • Zapłata podatku akcyzowego winna nastąpić na rachunek izby celnej w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym - art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. z 2009 r. Nr 3 poz. 11 z póżn. zm. ); • W celu otrzymania dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od samochodu osobowego należy złożyć wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy. Do wniosku należy dołączyć oryginał potwierdzenia zapłaty opłaty skarbowej za wydanie potwierdzenia zapłaty akcyzy w wysokości 17 zł. ( za każde potwierdzenie). Opłata jw. winna być wpłacona bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej.
formularz_pcc3
Formularz PCC-3 jest potrzebny w celu rozliczenia się z Urzędem Skarbowym po transakcji kupna pojazdu mechanicznego. Obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilno prawnych spoczywa tylko i wyłącznie na kupującym pojazd. Dokument ten należy wypełnić kupując używany samochód, np. na giełdzie. Istotną zmianą jest fakt, iż formularz PCC-3 nie musi być podpisany przez sprzedającego, co było znacznym utrudnieniem w przypadku PCC-1. Obecnie wypełnia go i podpisuje tylko kupujący.
Formularz_pcc3a
Formularz PCC-3A jest dokumentem uzupełniającym formularz PCC-3, zawiera informacje o pozostałych uczestnikach transakcji. PCC-3A . Wnosi się go, gdy na umowie jest więcej niż jedna osoba kupująca (współwłaściciel).
Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, wersja uproszczona
Dokument zawiera wszystkie dane potrzebne do zgłoszenia szkody. W większości wypadków wypełnienie tego formularza zwalnia nas z obowiązku wzywania policji na miejsce zdarzenia dlatego warto go stale wozić ze sobą, ponadto prawidłowo wypełniony zawiera wszystkie niezbędne informacje dla firmy ubezpieczeniowej.
Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej
Rozszerzona wersja oświadczenia zawierająca dodatkowo miejsce na szkice z miejsca zdarzenia. Dokument zawiera wszystkie dane potrzebne do zgłoszenia szkody. W większości wypadków wypełnienie tego formularza zwalnia nas z obowiązku wzywania policji na miejsce zdarzenia dlatego warto go stale wozić ze sobą ponadto prawidłowo wypełniony zawiera wszystkie niezbędne informacje dla firmy ubezpieczeniowej.
Oświadczenie o zagubieniu/zniszczeniu nalepki kontrolnej
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej lub wydanie znaków legalizacyjnych w przypadku ich zniszczenia lub utraty nie jest procedurą trudną i kosztowną. Na dzień 01-11-2010 to18,50 zł za wtórnik nalepki kontrolnej, oraz 12,50 zł za komplet nalepek legalizacyjnych. W takim przypadku należy wypełnić wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej lub wydanie znaków legalizacyjnych. Wypełnić oświadczenie właściciela o utracie lub uszkodzeniu nalepki kontrolnej lub znaku legalizacyjnego złożone pod odpowiedzialnością karną. Niezbędne także będą: dowód rejestracyjny pojazdu, karta pojazdu jeśli była wydana, tablice rejestracyjne (nie dotyczy wydania wtórnika nalepki kontrolnej). Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu) – osoba fizyczna. Aktualny odpis z KRS, zaświadczenie o nadaniu nr REGON – pozostałe podmioty.
Vat_24
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej środka transportu. VAT-24 jest dokumentem, który należy wypełnić, jeśli chcemy zarejestrować w Polsce pojazd sprowadzony z kraju Unii Europejskiej. Formularz VAT-24 należy przedstawić w Urzędzie Skarbowym, aby otrzymać zaświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT.
Wspólne zgłoszenie kolizji drogowej wersja polsko/angielska
Ogólno europejski znormalizowany dokument zawierający wszystkie dane potrzebne do zgłoszenia szkody. W większości wypadków wypełnienie tego formularza zwalnia nas z obowiązku wzywania policji na miejsce zdarzenia, dlatego warto go stale wozić ze sobą. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera wszystkie niezbędne informacje dla firmy ubezpieczeniowej. Tutaj w wersji polsko/angielskiej, przydatny podczas wyjazdów zagranicznych, lub podczas kolizji z obcokrajowcem w Polsce.
Zgłoszenie reklamacyjne
dokument służy do prawidłowego złożenia reklamacji. Wypełnienie prawidłowo wszystkich pól przyspiesza procedurę reklamacyjną.
Formularz zwrotu towaru
dokument niezbędny do prawidłowego dokonania zwrotu. Wypełnienie prawidłowo wszystkich pól przyspiesza caly proces.
Wniosek dokonania wpisu w dowodzie rejestracynym pojazdu
 
Wniosek o rejestrację wyrejestrowanie pojazdu 
 
Wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
 
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
 

 

Niezbędne dokumenty Przeniesienie ubezpieczenia AC


 Umowa kupna-sprzedaży


 Umowa polsko-angielska


 Umowa polsko-belgijska


 Umowa polsko-czeska


 Umowa polsko-duńska


 Umowa polsko-francuska


 Umowa polsko-hiszpańska


 Umowa polsko-holenderska


 Umowa polsko-litewska


 Umowa polsko-niemiecka


 Umowa polsko-rosyjska


 Umowa polsko-szwedzka


 Umowa polsko-włoska


 Umowa zamiany


  Wniosek o dokonanie wpisu zastawu rejestrowego

Wniosek o rejestrację wyrejestrowanie pojazdu

Wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu


oświwiadczenie o zagubieniu/zniszczeniu nalepki kontrolnej
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej lub wydanie znaków legalizacyjnych w przypadku ich zniszczenia lub utraty nie jest procedurą trudną i kosztowną. Na dzień 01-11-2010 to18,50 zł za wtórnik nalepki kontrolnej, oraz 12,50 zł za komplet nalepek legalizacyjnych. W takim przypadku należy wypełnić wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej lub wydanie znaków legalizacyjnych. Wypełnić oświadczenie właściciela o utracie lub uszkodzeniu nalepki kontrolnej lub znaku legalizacyjnego złożone pod odpowiedzialnością karną. Niezbędne także będą: dowód rejestracyjny pojazdu, karta pojazdu jeśli była wydana, tablice rejestracyjne (nie dotyczy wydania wtórnika nalepki kontrolnej). Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu) – osoba fizyczna. Aktualny odpis z KRS, zaświadczenie o nadaniu nr REGON – pozostałe podmioty.