dziś jest:


Newsletter
Zapisz się na darmowy newsletter:

Dział informacyjny

przeglądaj
UE 2014_2020 finansowanie rozwoju biznesu

Źródła finansowania rozwoju biznesu - UE 2014 - 2020 - Szkolenie w Skawinie
 

 


W dniu 12 maja 2014, w sali konferencyjnej urzędu Miasta i Gminy Skawina, odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców, przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych z zakresu źródeł finansowania rozwoju biznesu w latach 2014-2020, w ramach wsparcia UE. Szkolenie organizowała, Podkrakowską Izbę Gospodarczą z siedzibą w Skawinie, natomiast materiały dla uczestników oraz wystąpienie przygotowane zostało przez Pana Tomasza Bogdana z Krakowskiej firmy doradczej.

 

 

 

Szkolenie miało na celu przygotowanie organizacyjne i merytoryczne potencjalnych beneficjentów w nowym okresie wydatkowania środków UE, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W ramach szkolenia, uczestnicy, otrzymali szereg informacji dotyczących sposobu planowania projektu, przydzielania form wsparcia oraz kryteriów oceniania wniosku. Przekazano informację o obszarach, w których realizowany jest MRPO oraz POIR. W przypadku MRPO postawiono m.in. na badania i rozwój przedsiębiorstw, konkurencyjność MŚP i tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego, regionalną politykę energetyczną przyjazną środowisku, ochronę środowiska naturalnego, dziedzictwo regionalne, nowoczesną infrastrukturę transportową, wsparcie zatrudnienia i mobilności pracowników. W obszarze dotyczącym infrastruktury i działań na rzecz rozwoju gospodarczego regionu, realizowane będą w szczególności operacje związane z tworzeniem nowych i rozbudową istniejących stref aktywności gospodarczej (SAG). Tutaj został wspomniany przykład dobrze rozwijającej się strefy aktywności zlokalizowanej w Zatorze.

 

 

 

 

Możliwe będzie również tworzenie i rozwój infrastruktury inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką, jednak wyłącznie jako element szerszego projektu dotyczącego tworzenia lub rozbudowy SAG oraz z uwzględnieniem warunków wskazanych w Umowie Partnerstwa. W odniesieniu do przedsięwzięć z zakresu tworzenia i rozbudowy stref aktywności gospodarczej, kontynuowane będzie podejście, zgodnie z którym o wsparcie mogą ubiegać się inwestycje służące kompleksowemu przygotowaniu terenów pod inwestycje, w tym z wykorzystaniem terenów powojskowych, lub poprzemysłowych. Głównym celem programu Inteligentny Rozwój jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów na B+R (badanie i rozwój), a w szczególności: wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej, podniesienie jakości badań naukowych i prac rozwojowych, zwiększenie stopnia komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych. W przypadku POIR, przewiduje się wykorzystanie instrumentów wsparcia o charakterze dotacyjnym oraz zwrotnym.

 

 

 

 

 

W szkoleniu poza przedsiębiorcami, uczestniczyli zaproszeni przez organizatorów, przedstawiciele kilku Izb Gospodarczych z terenu Małopolski, między innymi Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej.

 

Zbigniew Wilk